Tècniques i Hàbits d'Estudi

L’Aula és un espai d’estudi i d’Aprenentatge on ajudem i ensenyem als alumnes a estudiar a través d’unes línies de treball molt marcades i que ens desmarquen de la resta. Apostem per les noves tecnologies en matèria d’aprenentatge amb l’ús de pissarres electròniques i dels recursos virtuals que ens ofereix la xarxa. Però també ens singularitza la forma d’optimitzar el temps d’estudi dels alumnes i la seva millora acadèmica a través d’aplicar un ventall ampli de tècniques d’estudi.

Perquè sabem que cap alumne estudia igual i perquè volem donar un aprenentatge individualitzat i acurat amb les necessitats de cada alumne, a l’Aula fem un treball d’estudi singular per cada alumne.

La nostra línia de treball és acord amb l’estudi ben fet, el qual s’aconsegueix a través d’ una planificació d’estudi i una lectura comprensiva, que podem aconseguir aplicant mètodes i tècniques d’estudi actius.

En el present dossier, el que pretenem és donar-vos una sèrie de consells bàsics i d’informació que creiem us ajudaran a comprendre i a facilitar encara més els hàbits d’estudi dels vostres fills.

Tot seguit, passarem a parlar primer de l’organització i la planificació d’estudi i després de les tècniques d’estudi que apliquem des de l’Aula.

 1. Organització i planificació d’estudi

 2. Tècniques d’estudi

1. Organització i planificació d’estudi

El primer que el nen ha de fer per poder fer front a un examen és planificar i organitzar el temps que dedicarà a l’estudi. Planificar el seu temps té avantatges, com evitar malgastar el temps, permet la concentració i ajuda a crear l’hàbit d’estudi.

En aquest sentit, cal tenir present que ens hem de plantejar un seguit de qüestions sobre els hàbits d’estudi del nen, com ara a on estudia, quan estudia I com estudia.

Pel que fa a l’on estudia us donarem un seguit de consells:

Uns consells pràctics

L’ambient que envolta l’estudi és molt important i ha de reunir una sèrie de requisits que ajudin a la concentració.

 • El lloc d'estudi ha de ser sempre el mateix. Ha d’estar ordenat i net. Ha de ser un lloc on es tigui a mà només el que es necessita: diccionaris, llibres, etc.
 • El mobiliari ha de ser adequat, resistent i còmode. La taula ha de ser adequada a la seva altura i a la de la cadira. Ha d’estar ordenada i sense objectes que els puguin distreure. La cadira ha de tenir el respatller recte.
 • Ha de ser tranquil. S’ha de mantenir allunyat de converses, televisor, música o telèfon. Es necessita el màxim silenci per aconseguir la màxima concentració.
 • Ha d’estar ben il·luminat. És millor treballar amb llum natural. Si s’ha de treballar amb llum artificial ha d’estar col·locat directament damunt la zona de feina.
 • Un espai a on no faci ni massa fred ni massa calor.

Pel que fa al quan estudia, a l’hora de crear un hàbit d’estudi és molt útil elaborar un pla de treball setmanal, el qual consisteix en planificar totes les activitats que es faran al llarg de la setmana. I com ha de ser una planificació setmanal?

 • Ha d’incloure la previsió de totes les activitats des de l’hora de sortida del centre: estudi, activitats extraescolars, temps lliure, televisió, descans, música, amics, família... Els espais en blanc seran els destinats a l’estudi.
 • Dedicar dues hores diàries a l’estudi de dilluns a divendres. Els dissabtes capvespre i els diumenges són per descansar, si és possible.
 • Alternar estudi i descans: Cada hora breus espais de descanss 5 a 10 minuts (durant els descansos surt de l’habitació, beu aigua, vés al lavabo, aixeca’t, aireja l’habitació i no miris la televisió).
 • Les hores d’estudi s’han de planificar, si pot ser, a la mateixa hora i a les millors hores (per exemple, mai després d’haver sopat o dinat...).

Quatre idees bàsiques

 1. S’ha de fer un horari diari i setmanal que es posarà al suro o a un lloc visible de l’habitació.
 2. S’ha de ser constant i complir-lo.
 3. S’ha d’estudiar tots els dies el mateix temps i a la mateixa hora.
 4. S’ha de dormir les hores adequades (8 hores).

I, pel que fa al com estudia, tot seguit passarem a descriure les tècniques d'estudi que desenvolupem a l’Aula.

2. Aplicar un mètode d’estudi

Hi ha cinc claus que porten a l’èxit en els estudis: escoltar les explicacions dels professors, tenir un bon nivell de lectura, subratllar bé, fer esquemes i fer una bona preparació dels exàmens.

més, l’aplicació d’un mètode d’estudi actiu significa utilitzar un conjunt d’estratègies que ajuden a obtenir èxit en els estudis amb menys temps i esforç. Les tècniques d’estudi són uns instruments de treball intel·lectual que serveixen per fer un estudi eficaç. Algunes d’aquestes tècniques són les següents:

 • La lectura
 • El subratllat
 • L’esquema
 • El resum
 • El repàs. Les mnemotècniques.
 • L’autoestima

Tot seguit les expliquem.

2.1 Eficàcia lectora

Una lectura eficaç és aquella que combina la velocitat amb la comprensió. La lectura és el gran instrument de l’aprenentatge i és el primer pas per iniciar l’estudi. Sense una lectura comprensiva no és possible l’estudi.

Per ajudar a millorar la comprensió lectora, nosaltres apostem per un senzill procés per habituar al nen a l’hàbit de lectura:

 1. Fer una primera lectura ràpida per obtenir una idea general del tema (l’estructura, els conceptes claus, les dades).
 2. Fer una segona lectura més profunda cercant les paraules que no entenem al diccionari.
 3. Descobrir i apuntar les idees principals del text.
 4. Continuar amb la lectura comprensiva tot reflexionant sobre el que es llegeix i, si pot ser, que el nen expressi amb les seves paraules el text.

2.2 Subratllar els continguts més importants

Una vegada s’hagi llegit i entès tot el contingut del text es pot començar a subratllar les idees més importants. L’objectiu del subratllat és destacar les idees principals d’un text. El seu fonament consisteix en ressaltar d’altre color aquelles sèries de paraules que tinguin sentit i contingut propi semàntic, o sigui, que amb una lectura posterior només llegint les paraules subratllades s’entengui el text. Per això no és necessari subratllar articles, conjuncions, ni preposicions, sinó substantius, verbs, adjectius, dates, noms propis, etc.

Tècniques del subratllat d’idees:

 • Respostes a les preguntes què, qui, com, on i perquè
 • Paraules clau
 • Frases curtes
 • Dades importants
Quan hagi acabat de subratllar comprovar si, per si sol, el que ha subratllat té sentit i coherència respecte del text complet.

2.3 Fer esquemes i resums

Un esquema o un resum serveixen per sintetitzar la informació cosa que augmenta la comprensió, desenvolupa la capacitat d’anàlisi i de síntesi i fa que la feina sigui més dinàmica i interessant.

Com a treball previ ha sigut necessari el subratllat.

2.4 Regles mnemotècniques (memorització)

La memorització dels conceptes clau es pot fer de forma divertida a través d’un conjunt de tècniques que utilitzen la memòria.

“La memòria funciona com un gran arxivador. Ubicar la informació en el lloc adequat implica facilitar el procés de selecció i recuperació del material.”

Quines regles pot utilitzar?

 • La tècnica de la historieta: Construir una història amb els elements que s’han de memoritzar.
 • La tècnica dels llocs: Associar cadascun dels elements que es desitgen memoritzar amb els llocs d’un recorregut familiar (per exemple, el recorregut que fa cada dia des de casa a l’escola).
 • La tècnica d’associació de paraules: Relacionar paraules clau amb altres que siguin familiars per als nostres fills/es.
 • La tècnica d’associació d’imatges: Relacionar una paraula amb una imatge o un dibuix.

L’autoestima

La imatge que cada nen té de si mateix és tant o més important que qualsevol altre tècnica d’estudi que cal cuidar i inculcar. Com més gran sigui la capacitat d’adaptació i de flexibilitat del nen, més disposats estaran de suportar les pressions de l’entorn.

Aplicant actituds positives a l’estudi també es comprovarà que, a mesura que creixi l’autoestima, seran més capaços i creatius i més segurs i refiats.

Des de l’Aula apostem per:

 1. Aprendre a acceptar-se
 2. Saber gestionar les emocions negatives derivades d’un fracàs.
 3. Potenciar les virtuts de cada nen i ressaltar allò en que són bons.

Així doncs, esperem que aquest seguit d’indicacions us siguin d’allò més interessants i profitoses i que us hagi donat alguna idea del treball que fem des de l’Aula.